Naujienos

 

Nuo 2019-05-01 nebegalioja Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės. Dėl šios priežasties pakeistas ir Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2002 metų rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1283). Šiame tvarkos apraše (redakcijoje galiosiančioje nuo 2019-05-01) 27 p. nustatyta, kad pinigų priėmimo kvito (pinigų išmokėjimo kvito) rekvizitus ir formą nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Ministrai, kai būtina užtikrinti teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo įgyvendinimą jiems pavestose valdymo srityse, gali nustatyti pinigų apskaitos ar kito apskaitos dokumento, naudojamo vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito, formą. Toks pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas privalo turėti visus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito rekvizitus.

 

 

2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis, ir atsakingi už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą viešojo sektoriaus subjektai (konsolidavimo schema).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8adac050262811e9a92cf83c425b079c

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 2018 m. birželio  29 d. priėmė Seimas. Pagal Lietuvos Respublikos konstitucijos 70 str. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos oficialiai pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Pagal Konstitucijos 71 str. Prezidentas Seimo priimtą įstatymą pasirašo ne vėliau kaip per 10 dienų arba jį grąžina Seimui naujai svarstyti.

LR Seimas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus Prezidentei perduos pasirašyti, taigi jo būklę galima matyti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs2lrv.priimti

Minėtas įstatymas bus galiojantis, kai jis bus pasirašytas Prezidentės ir paskelbtas Teisės aktų registre. Teisės aktų registrą galima rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/newLegalActs.html

Prisijungimas