2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis, ir atsakingi už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą viešojo sektoriaus subjektai (konsolidavimo schema).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8adac050262811e9a92cf83c425b079c


Prisijungimas